Vedtægter

§ 1:
Foreningens navn er Borgerforeningen for Guldager By og Omegn, Esbjerg kommune.

§ 2:
Foreningen formål er at arbejde for byens og medlemmernes interesser og samle medlemmerne til god underholdning.

§ 3:
Som medlemmer kan optages alle fastboende borgere i Guldager by og omegn, der er fyldt 18 år.

§ 4:
Regnskabsåret er kalenderåret. Medlemskontingen må være betalt inden udgangen af december måned og betales pr. husstand. Kontingentrestance medfører udelukkelse af foreningen, men vedkommende kan optages igen, når kontingentet er betalt.

§ 5:
Bestyrelsen består af 7 medlemmer, samt 1 suppleant og vælges af den ordinære generalforamling for 2 år af gangen.
Der er skiftevis 3 bestyrelsesmedlemmer + 1 suppleant og 4 bestyrelsesmedlemmer + 1 suppleant på valg.
Bestyrelsen konstituerer sig selv.
Bestyrelsen kan supplere sig med medlemmer uden for bestyrelsen ved besættelse af udvalg og andet arbejde.

§ 6:
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed, og den anses, når den er lovligt indvarslet, for beslutningsdygtig uanset det mødte antal medlemmer.
Den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af februar måned og indkaldes med 14 dages varsel.
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen eller mindst 1/3 af medlemmerne ønsker det. Medlemmerne må i så fald fremsætte dette ønske skriftligt for bestyrelsen.
Ekstraordinær generalforsamling kan sammenkaldes med mindst 4 dages varsel.
Indvarsling af generalforsamling sker i en af de lokale ugeaviser eller ved skriftlig meddelelse til medlemmerne.
Afgørelser på generalforsamlingen foregår ved almindelig stemmeflerhed.
Lovændringer kan kun foretages, når ændringen er ført til dagsordenen ved en generalforsamling og 2/3 af de mødte stemmer derfor.

§ 7:
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent og sekretær.
2. Formandens beretning.
3. Fremlæggelse af det reviderere regnskab og fastsættelse af kontingent.
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleant og 2 revisorer.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Eventuelt.

§ 8:
Foreningen kan kun opløses, når forslag herom er optages som særskilt punkt på dagsordenen ved invarslingen til generalforsamlingen, og mindst 2/3 af foreningens medlemmer stemmer herfor.
Samme generalforsamling træffer ligeledes beslutning om foreningens midlers anvendelse i tilfælde af opløsning. Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig m.h.t. opløsning af foreningen, indkaldes efter gældende bestemmelser i § 6 til ekstraordinær generalforsamling. På denne kan en opløsning af foreningen finde sted, såfremt 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor, ligesom samme ekstraordinære generalforsamling træffer beslutning om den opløste forenings midlers anvendelse.

Ændret den 19. februar 1986.

Kiva Grafisk